بررسی چابکسازی فرایند تولید با استفاده از سازوکارهای صنعت هوشمند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2024.428626.1620

چکیده

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی چابک­سازی فرایند تولید با استفاده از سازوکارهای صنعت هوشمند است.
مواد و روش­ ها: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به­ لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش ­های آمیخته(کیفی- کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل استادان، صاحب­ نظران حوزه تکنولوژی و تولید، مدیران ارشد تولید و تحقیق توسعه در صنایع غذایی بودند که با استفاده از نمونه ­گیری هدفمند به تعداد 10 نفر انتخاب شدند. و در بخش کمی پژوهش شامل همه مدیران صنایع غذایی کشور بود که از روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ ای تعداد 340 نفر به­ عنوان آزمودنی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش­نامة محقق‌ساخته بود. روایی پرسش­نامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبة ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج­ﺷﺪه و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVE به تأیید رسید. پایایی پرسش­نامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسش­نامه 86/0 به­دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون‌های آلفای کرونباخ، کولموگروف‌اسمیرنف و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافتهها: از میان 52 شاخص(گویه) موجود، 13 مؤلفة اصلی و 4 بعد قابل شناسایی است.  
نتیجهگیری: نتایج نشان داد که ابعاد اصلی چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 به­ ترتیب شامل تولید هوشمند، کارکنان هوشمند، محصولات هوشمند و زنجیرة تأمین هوشمند بودند. هم­چنین برازش مدل نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات