جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت در پرتو رویکرد دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم، ایران

2 استاد،گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار،گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.414995.1543

چکیده

زمینه و هدف: جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت از موضوعات محل و بحث نظر است. هدف مقاله حاضر جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت در رویکرد دیوان عدالت اداری است.
مواد و روش‌ها:  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: صلاحیت­ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت محدود بوده و می‌توان آن را صلاحیتی ذاتی و خاص در برابر محاکم دادگستری دانست. بر همین اساس، صلاحیت دیوان در رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت تا مرحله صدور رأی بر وقوع تخلف با دیوان است و در خصوص تعیین میزان خسارت صلاحیتی ندارد و تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی است. آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد..
نتیجه‌: مسئولیت مدنی دولت به‌موجب خسارت‌هایی است که به اشخاص وارده ساخته و مهم‌ترین چالش در این زمینه چگونگی جبران این خسارت‌ها توسط دولت است. درواقع جبران خسارت از سوی دولت مستلزم تبیین میزان نقش دولت در ورود زیان به زیان‌دیده و چگونگی اثبات این مسئله از طریق نظریه‌های جبران خسارت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات