حقوق مصرف کننده در برخورداری از کالای ایمن از منظر قانون تجارت الکترونیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

10.22034/ejs.2023.401171.1465

چکیده

زمینه و هدف: از حقوق بنیادین مصرف­ کننده یا خدمات در نظام حقوقی دنیا بهره ­مند شدن از وصف ایمنی بودن است. در نظام های مختلف برای حقوق مصرف­ کننده دو جنبه حمایتی کیفری و مدنی وجود دارد. جنبه حمایت کیفری از مصرف­ کننده در مقابل تولید­کننده یا تأمین­ کننده فاقد حسن نیت و جنبه حمایت مدنی از زیان ­دیده در مقابل خسارت وارده است. این حمایت برخواسته از معاملات الکترونیکی است. هدف از این پژوهش تبیین حق ایمنی بودن کالا در قانون تجارت الکترونیک ایران است.
مواد و روش ­ها: روش انجام این پژوهش به ­صورت توصیفی-تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است
یافته­ ها: حق ایمنی کالا در حقوق ایران از نظر حمایت مدنی پذیرفته شده است؛ اما با وجود حمایت مدنی، قانون ایران در این خصوص با خلأ مواجه است.
نتیجه: با توجه به اینکه در خصوص ایمنی کالا در قانون تجارت الکترونیک ماده 51 تدوین شده است، همچنان برای احقاق حقوق مصرف کننده باید به قواعد عام رجوع کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات