سلب مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی در چهارچوب حکمرانی خوب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق بین الملل، واحد علوم و تحقیات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.384409.1372

چکیده

زمینه و هدف: دولت‌های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می‌دانند. افکار عمومی نیز دولت‌ها را بر اساس توجه آن‌ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می‌دهند. یکی از اهداف عمومی دولت‌ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت‌ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت‌های بیشتری برسند.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته­ ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه‌گذاری و دوران بهره‌برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت‌ها، انقلاب‌ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی‌سازی اموال سرمایه‌گذار گردد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: در این خصوص مسائل متعددی مطرح است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت ‌گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به‌ عنوان یکی از مشوق‌های تأثیرگذار بر تداوم سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افتخار جهرمی، گودرز، نریمانی زمان آبادی، محمدرضا، تعارض آرا در داوری سرمایه‌گذاری گونه شناسی، عوامل و راهکارها، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 64، بهار – تابستان 1400.
زایدل، هوهن فلدرن، حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمه سید قاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ پنجم، تهران 1391.
قنبری جهرمی، محمد جعفر، علیخانی کردشامی، حمیدرضا، حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 19، شماره 73. خرداد 1395.
منصوری نراقی، محمود؛ سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی و تشکیل مرکز سازمان بین‌المللی برای حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری، مجله: نامه اتاق بازرگانی » شماره 143، بهمن و اسفند 1343.
بر اندیشه‌های فوکو، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هجدهم، شماره 52، پاییز 1395.