کلیدواژه‌ها = اصول راهبردی
مطالعه تطبیقی اصول راهبردی در دادرسی مدنی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 659-675

10.22034/ejs.2023.386941.1390

زهرا علی؛ بهنام حبیبی درگاه؛ وحید قاسمی عهد