کلیدواژه‌ها = جامعه اسلامی
ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 19-30

10.22034/ejs.2021.142955

محمد مسعودی نیا؛ یعقوب علیزاده