نویسنده = روزبه اصغری
سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-17

10.22034/ejs.2022.325241.1135

حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ روزبه اصغری؛ ابوالحسن شاکری