نویسنده = امیر محمودی
چالش‌های عملی رویکرد فمنیسم در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 621-640

10.22034/ejs.2024.441867.1688

لیلا قلیجایی؛ امیر محمودی؛ فاطمه کیهانلو