نویسنده = جلیل مالکی
ایرادات در ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه با تأکید بر حقوق آمریکا

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 479-495

10.22034/ejs.2023.388335.1397

موسی طالبی گلین قشلاقی؛ حیدر حسن زاده؛ ستار زرکلام؛ جلیل مالکی