نویسنده = جواد واحدی زاده
دلایل اقتصادی کارایی داوری در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-34

10.22034/ejs.2023.367822.1320

مهدی قاسمی؛ داود اندرز؛ جواد واحدی زاده


ماهیت حقوقی نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 281-300

10.22034/ejs.2023.367820.1319

محسن کاتوزیان؛ جواد واحدی زاده؛ داود اندرز