بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

-

چکیده

در خصوص قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان، اختاف نظر وجود دارد، لیکن به نظر  میرسد که دلایل موافقین قابلیت جبران،  قویتر است. پول جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نیست. لذا در تادیه دیون موجّل باید معیار بری الذمه شدن مدیون اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد. درحال حاضر تنها  مقررهای که  میتوان در خصوص قابلیت جبران ضرر کاهش ارزش پول بدان استناد کرد، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین قاعده کلی در این خصوص، وجود ندارد و قابلیت جبران را با مانع  گستردهای روبه رو  میکند.

کلیدواژه‌ها


( قرآن مجید
 2( امینی، علیرضا و سماواتی، عباس) 1386(،  موضوعشناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره هشتم.
 3( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی) 1375(، پول در نگاه فقه و اقتصاد، مؤسسه فرهنگی اندیشه.
 4( توسلی، محمداسماعیل) 1384(، بررسی و نقد نظریات برخی از اندی شهوران اسامی درباره ماهیت پول، فصلنامه اقتصاد اسامی، ش 19
 5( حسینی، بهشتی، سیدمحمد) ،1363(، اقتصاد اسامی، دفتر نشر.
 6( داوودی، پرویز، نظری،  حسنو میرجلیلی، سید حسین) ،1374(، پول در اقتصاد اسامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،تهران، مؤسسه بانکداری اسامی  .
 7( شعبانی، احمد) ،1387(، پول بهره تورم، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول
 8( شهید اول، اللمعه الدمشقیه) ،1414(. قم: دارالکتب الاسامیه .
 9( صدر، سیدمحمد باقر) ،1360(، اقتصاد ما، ج دوم، جهاد خراسان .
 01( صدر،سیدمحمدباقر، )بی تا(، الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسامی، موسسه البعثه، تهران.
 11( عابدیان، میرحسین) ،1381(، عوامل موثر در تغییر حکم متین، ش 16.15
 21( عباسی حسی نآبادی، حسن،  ولیزاده، محمدجواد) ،1387(، تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریه جبران کاهش ارزش پول، معارف اسامی و حقوق سال نهم، شماره دوم.
 31( عظی می گرکانی، هادی و ایرانی، ندا) ،1388(، جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان، تهران، انتشارات        تکرنگ.
 41( غمامی، مجید) ،1383(، قابلیت پی شبینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 51( مطهری، مرتضی) ،1362(، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسامی، تهران، انتشارات حکمت.
 61( مطهری، مرتضی) ،1364(،  ربا بانک بیمه ، ،تهران، انتشارات صدرا،  صص31-32و 173
 71( معرفت، محمدهادی) ،1375(، احکام فقهی پول، مجله فقه اهل بیت، ش 7
 81( موسویان، سیدعباس) ،1384(، بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران، فصلنامه اقتصاد اسامی، شماره 4
91( مهرپور، حسن) ،1371(، مجموعه نظرات شورای نگهبان، تهران، مؤسسه کیهان .
 02( میرجلیلی، سیدحسین) ،1384(، جبران کاهش ارزش پول، نظریه و کاربرد، دو فصلنامه اقتصادی.
 12( هاشمی شاهرودی، سیدمحمود ) ،1374(، احکام فقهی کاهش ارزش پول، قم، مجله فقه اهل بیت علیهم السام، ش 2
22 ( یوسفی، احمدعلی) ،1377(، ماهیت پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی.