بررسی حقوق مالکیت فکری در تجارت الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی بر حقوق تجارت بین الملل

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

امنیت تجارت الکترونیک به ویژه در زمینه مالکیت ادبی و هنری یکی از موضوعات مهم تجارت الکترونیک است. سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که الزامات حقوقی در حقوق ایران و اسناد حقوق تجارت بین الملل در راستای تضمین امنیت تجارت الکترونیکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته شده چگونه ارزیابی میشود؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که قانونگذار ایرانی به منظور تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی(مجازی) باید به قانونگذاری برای عناوینی می پرداخت که پیش از آن در فضای غیر مجازی به حمایت از آنها پرداخته بود اما تفاوت تجارت الکترونیکی موجب شکل گیری قانون تجارت و قانون جرائم رایانه ای شد که به طور خاص بدین منظور تدوین شده و حاکی از جایگاه خاص الزامات در حقوق ایران دارند. در کنوانسیون های بین المللی دستور العمل هایی در جهت حفظ حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شده که کشورهای عضو با عضویت در کنوانسیون این دستور العمل ها را به عنوان قانون داخلی می پذیرند. به نظر می رسد دستور العمل های کنوانسیون هایی چون تریپس لازم است با توجه به تحولات جدید در تجارت الکترونیک به روزتر شده و در قوانین داخلی، اگر چه قانون گذار ایرانی برای دستیابی به این هدف در مواردی به قوانین مربوط به فضای غیرمجازی ارجاع داده است و در برخی موارد اقدام به تدوین مواد قانونی جدید نموده اما در این زمینه همچنان نقض ها و خلاء هایی وجود دارد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها