بررسی اقدامات قوه قضائیه در راستای اصلاح فرآیندهای رسیدگی و تأثیر ایشان بر کاهش اطاله دادرسی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

اصلاح فرآیندهای رسیدگی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، یکی از امور ضروری جهت بهبود و افزایش کارآمدی این نظام می باشد. به همین منظور قوه قضائیه همواره تلاش داشته است تا امکان حداکثر بازدهی در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد گردد؛ تا ضمن کوتاه شدن زمان دادرسی و تسریع در تصیم‌گیری ها، اطاله دادرسی ناشی از معیوب بودن فرآیندهای دادرسی نیز از بین برود. به طور کلی اقدامات قوه قضائیه در زمینه اصلاح فرآیندهای رسیدگی را در دو دسته می‌توان تقسیم‌بندی نمود. نخست اقداماتی که ناظر بر طرح صحیح دعاوی در محاکم هستند و قلمرو اعمال آنها قبل از طرح دعاوی است؛ و دوم اقداماتی که ناظر بر مدیریت قضایی می‌باشند و در زمان دادرسی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مقاله پیش رو به بررسی اقدامات صورت گرفته از ناحیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاح فرآیندهای رسیدگی و تأثیر این اقدامات بر کاهش معضل اطاله دادرسی می پردازیم.

کلیدواژه‌ها