ازدواج های اجباری و راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با آن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه یکی از معضلات اجتماعی که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران سلب می نماید ازدواج های ناخواسته است. این آسیب کم و بیش در مناطق گوناگونی از جهان وجود دارد. سالانه 4 میلیون زن در جهان خرید و فروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند. این پدیده شوم منحصر به کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته و صنعتی هم گزارش شده است. بی تردید علل گوناگونی در بروز این ناهنجاریها تاثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. اما به هر حال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است، لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج های اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که این نوع وصلت ها معمولاً عمده خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جز حقوق مسلم دختران شمرده شده است. اما در طول اعصار و در ملل مختلف گاهی این حق نادیده گرفته شده است که تبعاتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در پی داشته است. این نوشتار با توجه به اهمیت موضوع، برخی از زمینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی موثر بر وقوع ازدواج های تحمیلی را بررسی کرده و راهکارهایی پیشگیرانه ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات