واکاوی جرم اخذ سند به عنف در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی1392

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنوان «تهدید و اکراه» متضمن مواد 668 و 669 است که با اندکی تغییر همان مواد 233 و 235 قانون مجازات عمومی سابق می باشد. حقوقدانان در این مورد از عناوینی چون تهدید اشخاص، اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف و یا تهدید و اخاذی استفاده می کنند که هر چند مقصود و منظور را به کلی می رساند، لیکن جامع همه مصادیق و موارد مذکور در مواد قانونی مربوط نیست. بر همین اساس، مقاله حاضر را با عنوان تحلیل اجمالی جرم اخذ سند به عنف انتخاب نموده و ارکان و شرایط تحقق جرم موضوع ماده 668، همکاری در ارتکاب این جرم و مجازات مرتکب را با مطالعه تطبیقی مختصر در نصوص قانونی در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی 1392مورد واکاوی قرار داده ایم. در نهایت راهکارهایی جهت برون رفت از ابهام ها و چالش های فراروی جرم انگاری این رفتار مجرمانه ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها