نویسنده = مهدی کیایی
تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 24-44

مهدی کیایی؛ عباس سماواتی