پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

نوع مقاله : علمی

نویسنده

-

چکیده

قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1(          قرآن کریم
2( امام خمینی، 1368)( انوار الهدایۀ فی التعلیقۀ علی الکفایۀ، تهران، موسسه نشر آثار.
3( امام خمینی)  ،1368( تحریر الوسیله ، تهران.
4( امام خمینی) ،1362( انوار الهدایۀ، تهران، مؤسسه نشر آثارامام.
5( امامی، سیدحسن) ،1365(، حقوق مدنی، تهران .
6( حرّ عاملی، وسائل الشیعه) ،1391 ( قم، انتشارات اسامی.
7( شیخ انصاری، «وائد الاصول) ،1378(، تهران، مؤسسه نشر اسامی.
8( طاهری، محمد، قواعدالفقه) ،1387( جامعه مدرسین قم.
9( فاضل لنکرانی، محمد) ،1368( سیری کامل دراصول فقه، قم.
10( فرحی، قواعدالفقه) ،1390( انتشارات امام صادق .
11( قمی) ،1425( تفسیر قمی، قم ،کتابفروشی عامه .
12( محقق داماد، سید مصطفی) ،1387( قواعدالفقه4- بخش جزایی، تهران، نشرعلوم اسامی.
13( مکارم شیرازی) ،1375( تفسیر نمونه، قم، دار الکتب الاسامیه .
14( یزدی، سید محمد کاظم) ،1387( عروۀ الوثقی قم، المکتبۀ ال علمیۀ.