مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

-

چکیده

همواره جرم  نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی  بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در  نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای  تفاوتهایی است.  نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم  نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها  حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1( قرآن کریم.
2( آشوری، محمد)1384(، عدالت کیفری) 1384(، تهران، گنج دانش.
3( آریا، محمد)1390(، بررسی  نسلکشی در حقوق بین المللی با تأکید بر قضیه حلبچه، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکزی.
4( پورقربانی، حسن)1390(، حقوق جزای بینالملل، چاپ دهم، تهران، انتشارات جنگل.
5( اردبیلی، علی)1390(، تعصبات دینی ومذهبی از منظر فقه اسامی، تهران، انتشارات زعیم
6( پاوسکی استانسیاو)1370(،  اصول اساسی حقوق بین المللی کیفری،  ترجمه علی آزمایش، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
7( توحیدیفر محمد)1381(، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
8( حسینینژاد، حسین)1373(، حقوق کیفری بین المللی، جلد اول، تهران، نشر میزان.
10( حبیبزاده، محمدجعفر ، توحیدیفرد محمد)1386(، قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری، تهران، دادگستر.
11( روستایی، علیرضا)1390(، ژنوساید فرهنگی در نظام حقوق بین المللی معاصر، تهران، دانشگاه پیام نور.
12( شریعت باقری، محمدجواد)1387(، حقوق کیفری بین المللی، چاپ نهم، تهران، انتشارات جنگل جاودانه
13( شارل روسو)1369(، حقوق مخاصمات مسلحانه، چاپ 1، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسامی ایران.
14( عمید زنجانی، عباسعلی)1385(، اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه )جهاد(، چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
15( عبدالحسین زاده، شراره)1395(، بررسی  نسلکشی و مجازات آن در حقوق بینالملل کیفری، شماره 6، دوره دوم ،شهریور ماه
16( شایگان فرد، حسین)1388(، مفهوم نسل کشی در پرتو رأی دیوان بی نالمللی رواندا،  همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی.
71( کیتی شیایزری ،کریانگ ساک1391)(، حقوق بینالمل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان، ج دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت( مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
18( لواسانی، مریم)1388(، بررسی  نسلکشی در غزه با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر، نشر زعیم، تهران.
19( میرمحمد صادقی، حسین)1382(، بررسی جرایم علیه بشریت در یوگساوی سابق با نگاهی ویژه به جرایم علیه زنان، تهران، نشر دادگست.
20( مؤمنی، مهدی)1393(، حقوق بینالملل کیفری، چاپ دوم، تهران، مرسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق شهر دانش.
21( ممتاز، جمشید، رنجبریان امیرحسین)1387(، حقوق بین المللی بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ سوم،تهران، نشر میزان.