مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظـر فقه امامیـه و حقـوق

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

-

چکیده

همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح  میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر  میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح  میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1( قرآن کریم
2( التاویا، انریکو)1384(، روان شناسی قضایی، مترجم: مهدی کی نیا، جلد اول، تهران، انتشارات مجد.
3(  براندون، استیو)1375(، مروری بر حقوق جزای انگلستان، مترجم: حسین میرمحمد صادقی، تهران، نشر حقوقدانان.
4( پاد، ابراهیم)1348(، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
5( کارکسن، سی ام وی)1374(، تحلیل مبانی حقوق جزا، مترجم: حسین میرمحمد صادقی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.6( کی نیا، مهدی)1384(، مبانی جرم شناسی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
7( گلدوزیان ،ایرج)1384(، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم،
8( ولیدی، مرتضی)1390(، حقوق جزای  عمومی«مسؤولیت کیفری»، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش ،
9( طالبی زاده، علی)1381(. اتانازی در نظام حقوقی،چاپ اول، تهران، نشر آراد
10( طباطبایی، محمد حسین)1363(، تفسیر نمونه، جلد 4، قم، انتشارات دانشگاه مفید
11( میرمحمد صادقی، حسین) .1392(، جرایم علیه اشخاص، چاپ یازدهم، نشر میزان 12(  نوربها، رضا) 1387(، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و دوم، تهران،  انتشارات گنج دانش .
13( گرکوری ،ای پنس)1392(، نظام حقوقی در اروپا، ترجمه پژمان حبیب ، تهران، نظر آراد
14( سماواتی، پیروز)1387(، خودکشی در نظام حقوقی، تهران، انتشارات دانش
15( گرجی، حسین)1384(. جنایت و قتل از منظر قرآن کریم و احادیث، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
 Cox, D.W, )1992(, ”Voluntary Active Euthanasia“, The Hastings Center Report, )16 .Vol.22, No.2
McLean, C, )2007(, ”Voluntary euthanasia: ethical concepts and definitions“, Nurs- )17 .ing Standard, Vol.21, No.35
.Gazini LG. Nelson B.D, )2000(, Caring for people in pain, Routledge publisher )18
Mason .g, Laurie, M, )2005(, ”Assisted Suicide: Unraveling a complex issue“, Nurs- )19 .ing, Vol.35, No.4
.Willis, Keith, )1961(, ”Euthanasia“, The Master’s Seminary Journal, 11/2, fall )20
 Hendin, Herbert, )2002(, The Case Against Assisted Suicide: For The Right to )21 .End-of-Life Care, The Johns Hopkins University Press
 Manning, Michael, )1998(, Euthanasia and Physician-Assisted Suicide: killing or )22 .caring, Paulist Press
 Moreland, J.P, Geisler, N.L, )1998(, The Life and Death Debate: Moral Issues of )23 .Our Time, Greenwood Publishing Group
 Griffith R .euthanasia is there a case for changing the law ? BR J community )24 nurs 2007 : 12)6(: 273