تحلیل نظام انتخاباتی تناسبی مجلس شورای اسلامی از منظر توسعه پایدار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

10.22034/ejs.2024.434111.1656

چکیده

زمینه و هدف: توسعه پایدار امری مهم و اثرگذار در هر نظام سیاسی و اجتماعی است که در بُعد سیاسی متأثر از مشارکت مردم و یا ابزارهای تحقق آن نظیر نظام انتخاباتی است که هدف پژوهش حاضر نیز تحلیل نظام انتخاباتی تناسبی مجلس شورای اسلامی از منظر توسعة پایدار است.
 مواد و روش ­ها: مقاله حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتاب­خانه ­ای و اسنادی استفاده کرده است.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر اصول اخلاقی نظیر استناددهی و امانتداری رعایت شده است.
 یافته ­ها: بخش مهمی از توسعه پایدار به توسعه سیاسی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش مرتبط است که از طریق اتخاذ یک نظام انتخاباتی مشارکت محور قابل تحقق است. نظام انتخاباتی تناسبی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از این مزیت برخوردار است که باعث مشارکت همه جانبه مردم در فرایند توسعه سیاسی از طریق فعال کردن احزاب و جامعه مدنی می­شود.  
نتیجه: در صورتی که قانون حمایت از احزاب و تشکل ­ها بتواند زمینه را برای فعالیت احزاب فعال کند و احزاب نیز سازوکار پذیرش یکدیگر را بر مبنای قانون و روند مسالمت ­آمیز پذیرا باشند، نظام انتخاباتی تناسبی می­تواند توسعه پایدار در بُعد سیاسی را فراهم نمایند. بدین ترتیب، فعال شدن احزاب در انتخابات، توجه به منافع ملی و کلان، ایجاد شرایطی برای مشارکت گروه­ های قومی و اقلیت­ ها، ایجاد نظام پاسخ­گویی از طریق احزاب و فهرست حزبی و توجه به مشارکت مناطق(استان­ ها) در انتخابات از جمله مزایای نظام انتخاباتی تناسبی است که در بُعد سیاسی باعث ایجاد توسعه پایدار می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات