مرجع رسیدگی و نحوه شکایات از عملیات اجرایی وصول مالیات و سایر مطالبات دولت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقو ق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2024.448854.1741

چکیده

زمینه و هدف: در حقوق مالیاتی ایران مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از جمله عملیات اجرایی وصول مالیات، هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات ­های مستقیم است که صلاحیت صدور رأی مبنی­ بر بطلان برگ اجرائیة صادره از اداره امور مالیاتی و یا توقف عملیات اجرایی را دارد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل حقوقی صلاحیت­ های هیئت حل اختلاف از منظر دادرسی اداری است. در واقع هدف مقالة حاضر این است که صلاحیت مورد اشاره را بررسی و با آسیب ­شناسی و رفع ابهام از خلاهای قانونی، سازوکارهایی بـرای اصلاح ساختار هیئت با بهره­گیری از قضات مستقل و کارشناسان خبره و غیر وابسته به قوه مجریه بیان شود.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد هیئت حل اختلاف مالیاتی از گسترة صلاحیت ذاتی فنی و تخصصی و هم­چنین از صلاحیت­ های ترافعی و تشخیصی برخوردار است.
نتیجه: مهم­ ترین نقد وارد بر صلاحیت این هیئت، روشن نبودن چگونگی به­ کارگیری اختیارات و صلاحیت ­های شخصی اعضای هیئت حل اختلاف مالیاتی و چگونگی اعمال قدرت و اقتدار مالیاتی دولت در مرحلة حل اختلاف مالیاتی از سوی اعضای این هیئت ­ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات