نحوه توقیف اموال منقول در عملیات اجرایی وصول مالیات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/ejs.2024.444749.1705

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم­ترین مراحل عملیات اجرایی بعد از قطعی شدن مالیات و صدور برگ اجرایی، چنانچه مؤدی در موعد مقرر قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، توقیف اموال منقول و غیر منقول وی خواهد بود. هدف مقالة حاضر بررسی این پرسش است که توقیف اموال منقول بدهکاران مالیاتی در عملیات اجرایی وصول مالیات چگونه انجام می‌پذیرد؟
مواد و روش‌ها: مقالة حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد عملیات اجرایی، با در نظر گرفتن صلاحیت‌های ذاتی و نسبی ادارة اجرائیات انجام می‌پذیرد و با توجه به جنبة آمرانه و اجباری مالیات، دستگاه مالیات ستانی با توسل به قوة قهریه و اجبار نسبت به وصول مالیات اقدام می‌کند. دستگاه مالیات­ستانی در توقیف اموال بدهکاران مالیاتی جهت وصول مالیات‌ها با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مواجه است.
نتیجه: نظام حقوقی حاکم در توقیف اموال منقول در عملیات اجرایی وصول مالیات، تا حدود قابل ملاحظه‌ای قابل انطباق با اصول و قواعد حاکم بر اجرای احکام در بخش مدنی است؛ ولی در پاره‌ای از موارد به جهت خصایص ویژة مالیات­ستانی با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است و قابل انطباق با قواعد ناظر بر اجرای احکام مدنی نبوده و باید پیرامون این موضوع قانون­گذار نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات در راستای رفع موانع اقدام کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات