جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع‌ مشترک از منظر فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22034/ejs.2024.412164.1520

چکیده

زمینه و هدف: گروه اقتصادی با منافع‌ مشترک در حقوق داخلی ایران قدمت چندانی ندارد  و به همین دلیل برخی ابعاد آن مانند جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی دارای ابهام است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع‌‌ مشترک از منظر فقه و حقوق ایران است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: علل انحلال گروه اقتصادی به ‌صورت مشترک و به‌صورت اختصاصی قابل‌تفکیک است، عللی مشترک نظیر انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی انحلال برای ابراز اراده و انحلال قضایی است. از علل اختصاصی قابل‌تفکیک به دو دسته شخص حقیقی یا حقوقی است فوت یا حجر و ممنوعیت قانونی می‌تواند باعث انحلال گروه اقتصادی شود. انحلال ورشکستگی شخص حقوقی نیز باعث انحلال گروه اقتصادی می‌شود. این انحلال موجب تصفیه گروه می‌شود.
نتیجه‌: شرط محدود کردن اختیار شرکاء در انتقال‌‌‌ سهم‌الشرکه و کناره‌گیری از گروه و تصمیم به اخراج شریک توسط سایر شرکاء، مغایرتی با اصول کلی فقهی و حقوق مانند قاعده تسلیط ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 •  

  • اخلاقی، بهروز؛ امام، فرهاد، اصول قراردادهای تجاری ‌بین‌المللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات شهر دانش، 1385.
  • امام، فرهاد، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر یلدا،1393.
  • بردبار، محمدحسین، صلاحیت در دیوان‌های داوری ‌بین‌المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس،1386.
  • بیانگرد، حسین،«جنبه‌های­­حقوقی مشارکت تجاری­ ‌بین‌المللی»، رساله­دکتری رشته حقوق­خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران،1381.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش،1380.
  • جنیدی، لعیا، قانون داوری تجاری ‌بین‌المللی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
  • حاتمی، علی؛کریمیان، اسماعیل، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتوی قانون و قرارداد سرمایه­گذاری، چاپ اول، تهران، انتشارات تیسا،1393.
  • حائری شاه­باغ، سید علی، شرح قانون مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش،1382.
  • حقانی، سعید، گروه منفعت اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر دانش، 1391.
  • خبره، ولی­الله، «مشارکت‌های انتفاعی موسوم به V»، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،1380.
  • خزائی، حسین؛ بدری­اهری، رسول،«بررسی اجمالی مفهوم حقوقی jv در حقوق آمریکا و حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره سیزدهم،1369.
  • سکوتی­نسیمی، رضا، حقوق شرکت­های تجاری، چاپ دوم، تهران، نشرمجمع علمی و فرهنگی مجد، 1397.
  • شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چاپ ششم، تهران، انتشارات مجمع علمی- فرهنگی مجد،1383.
  • عباسی داکانی، خسرو، «مصالح عمومی و اجتماعی»، نشریه حقوق، شماره چهل و هشتم،1382.
  • عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات رهام، 1381.
  • غفاری، بهنام؛ اصغری، زینب،«مقاله گروه اقتصادی با منافع مشترک»، انتشار در روزنامه اطلاعات، ۲/۸ /۱۳۹۱.
  • فرحناکیان، فرشید، «مقاله گروه اقتصادی با منافع مشترک چیست»؟ انتشار در خبرگزاری فارسی،1397.
  • فرخنده نژاد، سماء، بررسی ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه، چاپ اول، تهران، نشر کمیسیون حقوقی قضایی، ۱۳۹۲.
  • کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387.
  • کاتوزیان، ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت)، چاپ بیست و پنجم، تهران، نشر میزان،1370.
  • نیلائی سنگری، فرزانه،«گروه اقتصادی با منافع ­مشترک»، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز،1392.
  • عربی
  • انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، جلد پنجم، قم، مجمع الفکر الاسلامی،1420.
  • حسینی ­مراغه‌ای، سید میرعبدالفتاح، عناوین، جلد دوم، قم، انتشارات جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، 1418.
  • علامه حلی؛ حسن بن یوسف بن مطهرحلی اسدی؛ قواعد الاحکام، جلد دوم، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1418.
  • میرزای نائینی، محمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، جلد سوم، انتشارات جامعة مدرسین حوزة علمیه قم 1421.
  • نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، جلد اول، بیروت، دارالهادی،1420.