تاثیر موضوعات اقتصادی در حیات شخصیت حقوقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ejs.2024.405680.1482

چکیده

زمینه و هدف: حیات و انحلال شخصیت حقوقی بخشی از مقررات تجاری است که براساس موازین قانونی تعیین می­شود. در ادامه حیات شخصیت حقوقی، موضوعاتی نظیر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تاثیرگذار است، که یکی از این موضوعات، موضوع اقتصادی است. تصمیمات و مصوبه­ هایی که دولت برای اقتصاد کشور می­گیرد، بر عملکرد و حیات شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. هدف از انجام این پژوهش تبیین تصمیمات اقتصادی دولت است که بر شخصیت حقوقی تاثیرگذار است.
مواد و روش: روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ­ها: موضوعات اقتصادی تاثیرگذار بر شخصیت حقوقی شامل نرخ بهره، ارز، تورم، مقررات ممنوعیت صادرات و واردات، الزام به فروش کالا در بورس و مالیات می­باشد.
نتیجه: عوامل یاد شده باعث انحلال شخصیت حقوقی می­شود، زیرا شرکت توان رقابت خود را از دست می­دهد و منحل می­شود. شخصیت حقوقی برای بقا و حیات خود نیازمند حمایت از طرف دولت است لذا قانون­ گذار می­تواند شخصیت حقوقی را از موجبات اقتصادی انحلال مصون بدارد و توانایی حیات و عملکرد مناسب را برای شخصیت حقوقی بوجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1400.
- بادینی، حسن، بررسی تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی در مسئولیت مدنی، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 41، شماره 1، 1390.
- بادینی، حسن، فروزان بروجنی، فرناز، نگرش تحلیلی به تاثیر نهادهای حقوقی بر توسعه اقتصادی با تمرکز بر نهادهای تشکیل‌دهنده هسته حقوقی بازار، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 50، شماره 3، 1399.
- بنی محمودی، ابراهیم، ضوابط حاکم بر تعیین نرخ سود بانکی از منظر حقوق عمومی اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی8)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1388.
- بهادر، مرتضی، راستگوی مشهور، حورا، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول، فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری، شماره 19، 1398.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، چاپ هفتم، انتشارات مجد، 1401.
- حسینی، رضا، قیمت­گذاری از دیدگاه فقه اقتصادی، جستارهای اقتصادی شماره 4، 1384.
- حر عاملی، محمدبن حسن، هدایه الامه الی الاحکام الائمه علیهم السلام، تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ج8، 1412ق.
- سعیدی کیا، محمد، آقاعباسی، رضا، بررسی تطبیقی موارد انحلال شرکتهای سهامی در قانون ایران و آمریکا، فصلنامه علوم اجتماعی، 39، 1396.
- کاسه­گر محمدی، داود، بررسی انحلال شرکت­های سهامی و تضامنی در حقوق ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، پردیس دانشگاهی، 1393.
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1395.
- طرهانی، یونس، شرایط و آثار انحلال شرکت­های اشخاص در حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضایی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، 1390.
- عنایه، غازی، ضوابط تنظیم الاقتصاد فی السوق الاسلامی، قم: دارالنفائس، 1922ق.
- عظیمیان، محمد، انحلال شخصیت حقوقی بر وکالت­نامه­های شرکت سابق شرکت، نشریه کانون، شماره 104، 1389
- قوهستانی، حجت­اله، ماهیت و اوصاف انحلال شرکت­های تجاری در حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر، گروه حقوق، 1400.
- مرادی کرناچی، مریم، پروین، رسول، حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید، پژوهش حقوقی، شماره 41، 1399.
- مهرعلیان، خسرو، دیوسالار، بیت­اله، مولائی، فخراله، نوسانات اقتصادی و آثار آن بر تعهدات متعاملین (از دیدگاه فقه امامیه)، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره سی و هفتم، 1400.
- مفیدی نیستانک، وحید، مطالعه تطبیقی انحلال شرکت­های تجاری در حقوق ایران و فرانسه، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، تهران جنوب، 1400.
- موسویان، عباس، ضوابط قیمت­گذاری از منظر فقه امامیه، معرفت اقتصادی شماره 2، 1389.
- میلانچی انارکولی، مطهره، بررسی تطبیقی قواعد حاکم بر انحلال شرکتهای تجارتی در حقوق ایران و انگلستان، همایش بین‌المللی حقوق علوم سیاسی معارف اسلامی، 1396.
- موسوی خمینی، سید روح الله، المکاسب المحرمه، تهران، موسسه اسماعیلیان، 1410ق.
- مرکز پژوهش­های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی، اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه تنظیم برخی 
از احکام برنامه­ های توسعه کشور ماده 25، شماره مسلسل 6-22014568، 1394.
- محمدزاده، محمود، بررسی اجمالی شرکتهای اشخاص و انحلال در شرکتهای فوق، نشریه کانون، شماره 29، 1380.