مدلسازی اسقاط ضمان در فضای مجازی از منظر فقه و حقوق موضوعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

10.22034/ejs.2024.432828.1649

چکیده

زمینه و هدف: مسقطات ضمان در امور کیفری در قیاس با امور مدنی بالاخص در خصوصیت تحقق­ گرایی به­ لحاظ فنی و حقوقی در فضای مجازی با ابهام و عدم صراحت مواجه است. ابهام ­زدایی و ارزیابی مدل‌سازی یکسان ­انگارانه اسقاط ضمان در فضای حقیقی و مجازی ضروری­است.
مواد و روش ­ها: با توجه به اهمیت موضوع و عدم طرح‌بندی این پرسمان‌ها، پژوهش به روش نظری و با نوع موردکاوی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن و صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته­ ها: با ملاحظه رویکرد مصادیق مسقطات ضمان در فضای حقیقی و مجازی، یکسان‌سازی فرآیندی با متکی شدن مصادیق مشترک یا ناهماهنگی شناختی در نگرش‌ها نسبت به‌ مسقطات ضمان را مشخص می­کند.
نتیجه: در حقوق ایران موضوع مسقطات ضمان در قوانین خاص فضای مجازی با رویکرد کیفری مسکوت است؛ اما مسقطات ضمان در فضای حقیقی و مجازی صورت می‌پذیرد و بیانگر این مهم است که وحدت ملاک مسقطات ضمان در هر دو حوزه مدنی و کیفری تا حدودی برابر است و افتراق چندانی با یکدیگر ندارند. اسقاط ضمان امور کیفری در فضای مجازی بر اساس عمومیت آثار در حقوق مدنی، فقه اسلامی و فضای واقعی از طریق تنقیح مناط قوانین فضای حقیقی قابل تحلیل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات