تاثیر جهانی شدن برمفهوم حاکمیت و کارکردهای دولت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی،بندر عباس، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس،ایران.

3 استادیار گروه حقوق ، گروه حقوق،واحد بندر عباس دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس ایران.

10.22034/ejs.2024.430374.1644

چکیده

زمینه و هدف: هر تحولی در مفهوم حاکمیت تأثیر مستقیم در کارکردهای دولت خواهد داشت. آنچه باعث اهمیت موضوع است تأثیر چهانی شدن بر مفهوم حاکمیت و کارکردهای دولت است.   
 مواد و روش ­ها: روش تحقیق  به­ صورت توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ­ها نیز کیفی است و از فیش ­برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
 یافته­ ها: جهانی شدن اقتصاد باعث کاهش کنترل سیاست­ های اقتصادی نوسط دولت­ ها شده است. سیاست­ ها و مراودات پولی و مالی دولت ه­ای ملی تحت تأثیر بازارهای مالی بین ­اللملی هستند تا آنجا که بسیاری از شاخصه­ های استقلال در سیاست­ های اقتصادی ملی با چالش مواجه شده است. از نقطه ­نظر فرهنگی عقاید جدیدی توسط سیستم­ های ماهواره­ای وارد مرزهای دولت­ ها شده است که سانسور را با مشکل مواجه کرده است.
نتیجه: تأثیرجهانی شدن بر مفهوم حاکمیت و کارکردهای دولت تا حدی است که دیگر دولت ­های ملی بدون کمک­ های جهانی و فراملی قادر به حل مشکلات خویش نیستند. فناوری­ های جدید، توسعه ارتباطات و سهولت دسترسی افراد به اطلاعات  موجب افزایش آگاهی آن ها وکاهش هزینه­ های انتقال و پردازش شد و زمینه را برای ظهور بازیگران جدید و توانمند شدن آن­ها فراهم کرد و مفهوم سنتی حاکمیت متحول  شد و جنبه­ های مطلق، دائمی و غیر قابل تقسیم بودن آن مخدوش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات