تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر بحران آب در ایران با استفاده از روش پویایی سیستم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 گروه مهندسی آب، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

10.22034/ejs.2024.422904.1598

چکیده

زمینه و هدف: بحران آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر حاضر، نیازمند توجه جدی و اقدامات اساسی است تا پایداری منابع آب و امنیت آینده تضمین شود. هدف پژوهش حاضر، تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر بحران آب با رویکرد پویایی سیستم است.
مواد و روش ­ها: مدل این مطالعه منطبق با چرخة هیدرولوژیکی آب و در راستای نمایش مؤثر امنیت منابع آبی در کشور است. منابع آب سطحی، زیرزمینی، سدها و جمعیت به‌عنوان متغیرهای انباشت مدل در نظر گرفته‌ شده‌اند. دورة زمانی، افق بیست ساله 1396-1416 است. تأثیر عوامل مؤثر بر بحران آب تحت پنج سناریو بر امنیت منابع آبی بررسی و در نهایت تحلیل اقتصادی مرتبط با هر یک ارائه شد.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت­داری شده است.
یافته ­ها: وضعیت امنیت منابع آبی در کشور با تداوم وضعیت فعلی، روند نزولی خواهد داشت.
نتیجه: سیاست‌های مقابله با بحران آب تأثیرات مهمی بر اقتصاد دارند. بهبود کارایی استفاده از منابع و مدیریت منابع آب می‌تواند باعث کاهش تداوم بحران آب و حفظ پایداری اقتصادی شوند. بنابراین سیاست‌های بحران آب باید با در نظر گرفتن تأثیرات مختلف، اجرا و پیگیری شوند تا منجر به نتایج مطلوبی در مدیریت منابع آب و حفظ پایداری اقتصادی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات