ارائه مدل پویایی شناسی تاثیر فناوری اطلاعات و ظرفیت جذب بر وصول مالیات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2024.422677.1589

چکیده

زمینه و هدف: امروزه بیشتر فعالیت­ های سازمان ­ها وابسته به فناوری اطلاعات است. قابلیت های فناوری اطلاعات و ظرفیت جذب به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر بهبود عملکرد سازمان­ها است. با توجه به رکوردزنی سهم مالیات از بودجه عمومی در سال 1402، در همین راستا هدف از این مقاله ارائه مدل تأثیر ظرفیت جذب و سرمایه ­گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی با رویکرد پویایی­ شناسی سیستم ­ها است تا بتوان از این مدل جهت افزایش وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی بهره برد.
مواد و روش ­ها: در این پژوهش از مدل­سازی اسنادی یعنی استفاده از ادبیات موضوع و مدل­سازی مشارکتی فردی یعنی جلسه با 15 نفر از نظرات خبرگان انجام شد و انتخاب ذی­نفعان و افراد مصاحبه از طریق روش غیر تصادفی گلوله ­برفی انتخاب شده ­اند.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: تخصیص بودجه و سرمایه ­گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و پروژه­های اجرایی فناوری اطلاعات و میزان نیروی انسانی فناور-محور در سازمان میزان وصول مالیات را افزایش می­دهد.
نتیجه: اتصال کارمندان به شبکه­ های جهانی دانش و آموزش مستمر آن­ها برای تطبیق بهتر با فناور­ی­ های روز، تشکیل اتاق فکر در سازمان متشکل از کارشناسان خبره سازمان دارای تخصص در همة زمینه ­های مرتبط با قوانین جهت کاهش شکاف مالیاتی، به کارگیری نیروی انسانی فناور-محور به ­عنوان پیشنهادهایی برای رسیدن به هدف فوق ارائه و در نهایت بیان می­شود که با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات وصول مالیات افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات