رویکرد حقوق بین‌الملل نسبت به عدم اشاعه هسته‌ای و چالش‌های شورای امنیت در تضمین پای بندی به تعهدات کشورها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22034/ejs.2023.418230.1560

چکیده

زمینه و هدف: اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یکی از چالش‌های اساسی فراروی صلح و امنیت بین‌المللی است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش‌های شورای امنیت در تضمین پای­بندی به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای است.
مواد و روش‌ها: روش مقاله توصیفی- تحلیلی است و از روش کتاب­خانه‌ای برای جمع‌آوری داده­ ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: غالب‌ترین معاهده در زمینه جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای، منع گسترش سلاح هسته‌ای است. این پیمان دولت‌های طرف معاهده را به دو دسته دولت‌های دارنده و دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای تقسیم کرده است. این پیمان یک قرارداد بین‌المللی مهم است که هدف اصلی آن جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای است. مهم‌ترین چالش شورای امنیت در این خصوص اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. انتقاداتی که در این زمینه بر عملکرد شورای امنیت وارد است، شامل برخورد تبعیض‌آمیز بودن در عملکرد شورا ناشی می‌شود.
نتیجه: موفقیت کم حقوق بین­ الملل تسلیحات هسته‌ای و موانع موجود بر سر راه آن به میزان زیادی ناشی از ترس و ناامنی متقابل ناشی از رقابت تسلیحاتی در روابط بین­المللی است. تا زمانی که چارچوب حقوقی بین ­المللی حاکم بر کنترل تسلیحات، خلع سلاح و عدم اشاعه در پناه امنیت بین ­المللی تقویت نشود، نتیجه مورد نظر برای جامعة بین­ المللی رخ نخواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات