شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.422075.1582

چکیده

زمینه و هدف: قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن­ها دقت لازم به­ عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها کمی است و  از فیش‌برداری در گردآوری مطالب استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسئولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع‌واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم­ترین شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت‌های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، مؤثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به­شمار می‌رود.
نتیجه‌: از آنجا که منشأ ریسک مجموعه اتفاق‌ها یا شرایطی قطعی است که به­تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می‌شود و در نتیجه آثاری فعلیت می­یابد که منجر به بروز انحراف پیش­ بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می­شود. در نتیجه شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می‌تواند کاهش ریسک را به ­دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات