بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات‌ متحدة آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق نفت و گاز، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، هرمزگان، ایران

2 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشکدگان پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22034/ejs.2023.421502.1579

چکیده

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات ‌متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه و هم­چنین ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن در عرصه بین‌المللی است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: حق توسعه متعلق به عموم شهروندان است و رویکرد فشار و کنترل ایالات ‌متحده آمریکا بر صنعت نفت­ و­ گاز ایران، حق توسعه در ایران را نقض می‌کند. سیاست فشار از طریق تحریم باعث توقف توسعه شده است و نه‌تنها حقوق همه شهروندان، بلکه حقوق نسل آینده را نیز نقض می‌کند. دولت ­ها موظف­ هستند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری­ های بین‌المللی مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری ­های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به ­طور جدی همکاری ­های بین ­المللی را تهدید می­کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین ­المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد.
نتیجه‌: لازم است اقدامات حقوقی مناسب در راستای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که نقض حق توسعه است از طریق مجامع حقوقی بین‌المللی پیگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات