سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه‌های توسعه در حفاظت محیط‌زیست

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی_ سیاست گذاری عمومی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیارگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیارگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.22034/ejs.2023.420287.1571

چکیده

زمینه و هدف: نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص‌های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه‌های توسعه در حفاظت محیط‌زیست است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها:. در حقوق ایران در برنامه‌های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می‌توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعة پایدار دانست. در کل، برنامه‌های توسعه به­ دلیل فقدان وجود نظام برنامه‌ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و بودجه‌­ریزی، صرفاً مجموعه‌ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می‌کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه‌نامه باقی خواهد ماند.
نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعة سالم‌تر و بلندمدت است. به‌کارگیری شیوه‌ها و تکنیک‌های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به‌کارگیری چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات