مدل‌های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.22034/ejs.2023.414270.1535

چکیده

زمینه و هدف: از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل‌های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: در طراحی آئین دادرسی­ کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه، آئین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل‌سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب‌های مختلف و متعارض شناخته می‌شود و بر اساس همین شناخت امکان به‌کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می‌شود و دوم اینکه، طراحی آئین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه‌ای است که به عرصة علوم انسانی راه‌ یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تأکید بر ارزش‌های متفاوت مسیر آئین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می‌کند.
نتیجه‌: مدل‌سازی در آئین دادرسی بر مبنای تأکید بر عناصر سه‌گانه دادرسی منصفانه که عبارت‌اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات