جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدورحکم با رویکرد تطبیقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22034/ejs.2023.415852.1547

چکیده

زمینه و هدف: عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: هرچند در شیوه جرم‌انگاری و عکس‌العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به‌صورت یک ‌فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به‌صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس­نامه مزبور در یک ‌فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است.
نتیجه: لازم است قانون‌گذار ایرانی، کم ‌و کاستی‌های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح‌شده را در مصوب‌های جدید به مرحلة اجرا در آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات