اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین‌الملل با تأکید بر نظریات پست‌مدرنیسم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

10.22034/ejs.2023.414942.1539

چکیده

زمینه و هدف: رویکرد پست­مدرن در­ حوزه حقوق بین­ الملل معرفت­ شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می­دید و مدعی شد مبانی روش­ های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین‌الملل با تأکید بر نظریات پست‌مدرنیسم است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: پست‌مدرنیسم در حقوق بین­ الملل یک مکتب سلبی به‌حساب می ­آید. به این تفسیر که به­ دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی ­توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به ­دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال­ های حقوقی به ­کار گرفته می­شود و این به‌کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است.
نتیجه‌: استفاده محدود از پست ­مدرنیسم آن‌ هم به‌عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ­ظهور مکتبی زیر ­عنوان کثرت ­گرایی حقوقی می­شود و بر همین اساس حقوق بین‌الملل از منظر پست‌ مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات