قضازدایی در جرائم خرد: چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

10.22034/ejs.2023.413135.1525

چکیده

زمینه و هدف: قضازدایی در جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش‌ها و راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرائم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون‌گذاری، ضعف تخصص و تخصص­ گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون‌گذاری کیفری جرم­انگاری افراطی از چالش‌های مهم فراروی قضازدایی در جرائم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش‌های مختلف از مهم‌ترین راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است.
نتیجه‌: قضازدایی در جرائم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون‌گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات