اعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

10.22034/ejs.2023.412763.1522

چکیده

زمینه و هدف: إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می­شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است.
مواد و روش­ ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب­خانه­ ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته ­ها: با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می‌شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است.
نتیجه: إعراض روی‌گردانی از اموال بی‌ضابطه و بی‌قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به ­طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته ‌باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی‌تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات