جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22034/ejs.2023.411387.1513

چکیده

زمینه و هدف: مفهوم حقوق نرم یکی از موضوعات به نسبت جدیدی است که در ادبیات حقوق بین­ المللی جایگاه ویژه­ ای پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق نرم در سلسله­ مراتب هنجاری حقوق بشری است.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به­صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد‏آوری اطلاعات به ­صورت کتاب­خانه ‏ای بوده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: سازوکارهای حقوق نرم در فضای حقوق بشر بین­ المللی دارای کارکردهای متفاوتی است. همین امر منتهی به این نتیجه شده است که جایگاه ثابتی برای مفهوم حقوق نرم در سلسله­ مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین­ المللی نمی­توان در نظر گرفت.
نتیجه­: فرم و محتوای حقوق نرم گاه در قامت یک منبع مستقل و گاه نیز در قامت یک منبع کمکی و فرعی جهت احراز سایر قواعد حقوقی ظاهر می­شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات