آثار اقتصادی تغییرکاربری اراضی و باغات در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

10.22034/ejs.2023.408574.1498

چکیده

زمینه و هدف: روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال‌های اخیر خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به عرصه‌های طبیعی وارد کرده است. هدف مقالة حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش­ برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش ­گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل­ خیزی خاک،گسترش بیابان‌ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست‌محیطی هم­چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به‌خصوص در حاشیه رودخانه‌ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم­ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است.
نتیجه: حفظ منابع­ طبیعی، محیط ‌زیست و اراضی ­کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه­ ای­ پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعة کشاوری به ­عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات