بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و بازاریابی (مطالعه موردی:اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی، دانشکده مدیریت، پیام نور، قزوین، ایران

2 عضو هیئت علمی، واحد رشت‎، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/ejs.2023.405803.1483

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره ­کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم­بستگی است و در دستة پژوهش ­های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره­ کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره ­کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به ­منظور بررسی مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم­افزارSpss  آزمون‌های هم­بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ­ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری­ مداری، جهت­ گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک­پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته ­اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه‌: با توجه به آزمون‌های هم­بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی‌دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می­کند و مقدار ضریب تعیینR2 مؤلفه ­های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابستة عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات