بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در ایران و کانادا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلام، قم، ایران

10.22034/ejs.2023.404983.1479

چکیده

زمینه و هدف: ثبت علائم تجاری یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری محسوب می­شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در نظام حقوقی ایران و کانادا است.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به­ صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گرد‏آوری اطلاعات  کتاب­خانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب­ ها و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: در نظام حقوقی کانادا قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری هم­راستا با تعهدات بین‌المللی این کشور تنظیم شده است. در خصوص علائم تجاری، کانادا دارای سند جداگانه‌ای است که جدیدترین نسخة آن در سال 1398 لازم­ الاجرا شده است. در نظام حقوقی ایران برای ثبت علائم تجاری، قانونی مستقل وجود ندارد؛ بلکه این امر در قانون ثبت اختراعات، طرح­ های صنعتی و علائم تجاری در نظر گرفته شده است.
نتیجه­: بهره‌گیری از الگوی سند جدید علائم تجاری کانادا  در راستای ارتقای قوانین و ساز و کارهای اجرایی ثبت و حمایت از علائم تجاری در جمهوری اسلامی ایران و نیز رفع پاره‌ای از نواقص و ابهامات موجود در مقررات مربوطه می­تواند مؤثر ‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات