مجازاتهای جامعه‌گرا از منظر فقه و اقتصاد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار،گروه معارف، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

10.22034/ejs.2023.410794.1509

چکیده

زمینه و هدف: مجازات­ های جامعه­ گرا در راستای اثربخشی که در جامعه دارند با هدف پیش­گیری از جرم و جنایت ایجاد می شوند. این مجازات­ها در صدد هستند که با انجام مجازات، مرتکب در صدد انجام و شرایط مجدد ارتکاب قرار نگیرد. لذا این مجازات­ها مورد استقبال نهادها و اسناد بین ­المللی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تحلیل مجازات­ های جامعه ­گرا از نظر فقهی و اقتصادی است زیرا در پرتو این تحلیل می­توان به مزایا مجازات­ های جامعه ­گرا پرداخت.
مواد و روش­ ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. برای گرد­آوری داده­ ها از روش کتاب­خانه ­ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: مجازات­ های جامعه ­گرا از نظر فقهی و اقتصادی مورد پذیرش هستند.
نتیجه: مجازات­ های جامعه گرا باعث بازپذیری اجتماعی و تقویت حسن مسئولیت در بزه­کار، مبارزه با افزایش تکرار جرم و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام کیفری، می­شوند. مجازات­ های جامعه ­گرا در بردارنده کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه­ جویی در هزینه و اقتصاد می­شوند. بر اساس روایات موجود اصلاح و بازپروری مجرمان در مجازت­های جامعه ­گرا به­ نحو بهتری می­تواند خود را نمایان سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات