طراحی مدل رفتار خرید گردشگران و نقش قومیت در آن با استفاده از روش آمیخته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

10.22034/ejs.2023.413207.1526

چکیده

زمینه و هدف: توسعه گردشگری خرید در گیلان، مستلزم شناسایی خواسته‌ها و درک جامع‌تر رفتار خرید گردشگران با قومیت‌های مختلف است. هدف این پژوهش، طراحی مدلی به‌منظور تبیین رفتار خرید گردشگران اصفهانی است.
مواد و روش‌ها: در این مقاله از روش آمیخته استفاده شده است. علاوه­ بر این، برای حصول اطمینان از جامعیت اطلاعات جمع‌آوری ‌شده، چند مصاحبه با گردشگران اصفهانی نیز انجام شد. در مرحلة کمی بر مبنای مؤلفه‌های استخراج‌شده پرسش­نامه تنظیم شد و در اختیار270 نفر از گردشگران اصفهانی قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 59 مفهوم، 16 مقوله فرعی و در نهایت 8 مقوله اصلی از طبقه‌بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل، رفتار خرید به‌عنوان مقوله­ محوری؛ ارزش منفعت‌جویانه خرید و آمیخته محصول/ بازار به‌عنوان شرایط­ علی؛ عوامل فروش به‌عنوان شرایط زمینه‌ای؛ ویژگی‌های فردی و عوامل اقتصادی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر؛ جذاب­ سازی خرید به‌عنوان راهبرد؛ و سرانجام توانمندی اقتصاد محلی به‌عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته‌ شده‌اند.
نتیجه‌گیری: داده‌ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی.آل.اس آزمون و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات