بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی از منظر فقهی و حقوقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22034/ejs.2023.409807.1504

چکیده

زمینه و هدف: بررسی فقهی حقوقی تحریم‌های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم‌ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به ­دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم‌های اقتصادی است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: بهره‌وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، تشخیص اولویت‌های مدیریتی، مقابله‌ به‌ مثل با اهرم‌های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم­ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم‌های اقتصادی است. در وضعیت­ کنونی حقوق بین‌الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام‌های آن، آن‌هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با ‌وجود این، در عملکرد سازمان­‌ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می‌توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت­ های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به‌ویژه در زمینه مجازات‌های اقتصادی مشاهده کرد.
نتیجه ­گیری‌: از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن­ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات