طراحی الگو برای تبیین رابطه ویژگی‌های تاریک شخصیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار،گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استادیار،گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،گلستان، ایران.

10.22034/ejs.2023.403947.1476

چکیده

زمینه و هدف: ارزشی که با حسابرسی صورت‌های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت‌های حرفه‌ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی‌های تاریک شخصیت حرفه‌ای‌گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است.
مواد و روش ­ها: در این پژوهش از اطلاعات پرسش­نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم ­افزار لیزرل استفاده شد.  
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: بخشی از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان‌شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کنند و گاه، سوگیری‌های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می‌شوند.
نتیجه ­گیری: نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت­ طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه­ای حسابرس ویژگی‌های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می­توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه­ای ویژگی‌های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات