واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.22034/ejs.2023.394679.1432

چکیده

زمینه و هدف: در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل‌ مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق به ­صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات به ­صورت کتاب­خانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتاب­ ها و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی جهان، تقصیر زیان‌دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان‌دیده از دریافت خسارت نمی‌شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می‌شود.
نتیجه­ گیری: در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن‌لا و به ­تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن‌لا است، تقصیر زیان‌دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می ­شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات