بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی، گروه حقوق، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران.

10.22034/ejs.2023.397675.1449

چکیده

زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه است.
مواد و روش ­­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و ابزار جمع‏آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه‏‌ای است.
یافته­ ها: مصرف­کنندگان با اعتماد به علائم تجارى به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجارى در این است که مشترى را قادر می‌سازد تا بدون نیاز به جستجوى پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری: می‌توان گفت علامت تجارى در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می­‌نماید نقشی حیاتی ایفا می­کند. بررسی نظریه برنامه­‌ریزى اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می­دهد، که حمایت از این علائم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • بهرامی احمدی، حمید، سوء استفاده از حق، چاپ چهارم، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷.
 • الحائری الحسینی، سید الکاظم، فقه العقود، جلد اول، چاپ اول، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۳.
 • محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، جلد اول، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات علوم انسانی، 1406.
 • محقق داماد، سید مصطفی، جعفری خسرو آبادی، نصرالله؛ «بررسی قاعده مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران»، مجلة فقه و مبانی حقوق اسلامی، شمارة دوم، ۱۳۸۹.
 • سیستانی، سید علی، لاضرر و لاضرار، چاپ اول، قم، انتشارات مکتب آیت العظمی سیستانی، 1414.
 • انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد اول، قم، چاپ اول، تراث شیخ اعظم، 1411.
 • البحرانی، شیخ یوسف، حدائق ناصره فی احکام عتره طاهره، جلد بیست و یکم، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵.
 • امینی، علیرضا، فتاح زاده، زهرا، «قلمرو ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره چهارم، 1391.
 • صدر، محمد باقر، ترجمه موسوی، محمد کاظم، اقتصاد ما، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی، 1360.
 • عاملی، محمد بن جمال الدین مکی(الشهید الأول)، المعة دمشقیه، جلد چهارم، چاپ اول، نجف، انتشارات جامعه النجف الدینیه،
 • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام در شرع اسلام، جلد اول، چاپ هفتم، بیروت، انتشارات دارالحی اءالتراث العربی، 1362.