حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.22034/ejs.2023.369186.1325

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد.
مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته­ ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می­دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 •  

  • استوفله، ژان، (1387)، تقلب در اعتباراسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی، ترجمه ماشااله بناء نیاسری، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و پنجم، شماره39، صص 291-298
  • اشمیتوف، کلایو ام، (1378)، حقوق تجارت بین­الملل، جلد دوم، چاپ اول،­ ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت
  • بناء نیاسری، ماشااله (1395)، حقوق اعتبارات اسنادی، تجاری و تضمینی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش.
  • بهارلو قره بلطاقی، جواد و جعفر زاده، سید قاسم (1398)، مفهوم و دامنه تقلب در اعتبارات اسنادی، مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان، آمریکا،ایران و فقه، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره پنجاه و پنج، صص 11-30.
  • دلشاد معارف، ابراهیم (1393)، مبانی فقهی و حقوقی قبض در عقد رهن، مجله مطالعات فقهی و فلسفی، سال پنجم، شماره18، صص 7-28
  • لنگریچ، رینهارد (1394)، اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، ترجمه سعید حسنی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.
  • مافی، همایون و محسن زاده، احمد (1394)، مقایسه اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین الملل، مجله حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 1، صص 301-323
  • مصباح، محمد سعید و عالی پناه، علیرضا (1391)، واکاوی ابعاد فقهی- حقوقی ثوثقات، پژوهش نامه میان رشته ای فقهی، (پژوهشنامه فقهی سابق)، سال اول، شماره 1، صص 31-60
  • نیک فرجام، کمال (1391)، رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره 57، صص 205-234
  • وحیدی، غلامحسین (1394)، شناخت تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش