مبنا و قلمرو تعهد تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دارو به ارائه اطلاعات دارویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران(نویسنده مسئول).

3 گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران.

10.22034/ejs.2023.376077.1338

چکیده

زمینه و هدف: امروزه کالاهای پیچیده‌ای نظیر داروها وارد بازار شده است که با سلامت و حیات انسان مرتبط است و بهره‌مندی از آن­ها مستلزم رعایت دستورها، راهنمایی و هشدارهایی است که ضرورت دارد تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. پژوهش حاضر، بر اساس حقوق ایران، فرانسه و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق به­ صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد‏آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه‏ ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب­ ها و مقالات انجام شده است.
یافته­ ها: یافته ­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که حقوق فرانسه مبدع نظریه تعهد به ارائه اطلاعات به طرف غیرمتخصص و غیرحرفه ای قرارداد است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نوشتن پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری: در حقوق ایران به استناد قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون تجارت الکترونیک و ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی می‌توان تعهد به ارائه اطلاعات را استنباط کرد. در حقوق فرانسه نیز می‌توان مبنای این تعهد را در مفاد مواد 1645 قانون مدنی و ماده 1-111.L «کد مصرف فرانسه» استنباط کرد. در حقوق انگلیس بندهای مختلف مقررات عمومی ایمنی محصولات مصوب 2005 تعهد تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا را به ارائه اطلاعات لازم به مصرف‌کنندگان تصریح کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اعلم الهدی و همکاران، «تعهد به ارائه اطلاعات و متعادل­سازی نابرابری اطلاعاتی در برابر گیرنده تسهیلات بانکی در قراردادهای اعتبار با مطالعه تطبیقی»، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، شماره دوم، 1398.
- باریکلو، علیرضا،«تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی ­بر تولید»، فصلنامه حقوق خصوصی، شماره یکم، 1397.
- جعفری تبار، حسن، مسئولیت مدنی کالا، چاپ یکم، تهران، نشر نگاه معاصر، 1396.
- جنیدی لعیا، «مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید بر نظام‌های کامن لا»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره سی وهشتم، 1381.
- حکمت ­نیا، محمود، عبدالهی ویشکایی، سمیه، «مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی»، مجله حقوق اسلامی، شماره بیست ­ونهم، 1390.
- رمضانی قریب­دوستی، صفر، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و توزیع ­کنندگان دارو، پایان ­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
- سلطانی، حسن، تبیین تعهدات و مسئولیت ­های تولیدکنندگان دارو و داروسازان در حقوق ایران، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، گروه حقوق دانشکده شاهد، 1396.
- صالحی، جواد؛ ابراهیمی، یوسف،  «مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق مدن، شماره یکم، صص: 135-141، 1391.
- عبدالهی ویشکایی، مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت­ های دارویی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1391.
- عبدالهی ویشکایی، سمیه، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید، عرضه و تجویز فرآورده‌های دارویی در حقوق ایران، انگلیس و آلمان، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه قم، 1388.
- عیسایی تفرشی، محمد؛ رحیم ­نژاد، فریده،«قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره 3، 1394.
- قاسم­زاده، سیدروح الله، مطالعه تطبیقی نظریه ارائه اطلاعات در قرارداد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز، 1387.
- قاسمی حامد، عباس،«متخصص متعهد ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده در حقوق فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره چهل ­ونهم، 1388.
- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، چاپ چهارم، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1371.
- کاتوزیان، ناصر، حمایت از زیان ­دیده و مسئولیت تولیدکننده در حقوق فرانسه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره شصت وهشتم، 1384.
- کولیوند، زهرا، تبیین تعهد تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فرآورده‌های دارویی به ارائه اطلاعات، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، 1394.
- کیاشمشکی، اکرم، مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح به مصرف‌کننده(در حقوق ایران و تطبیقی)، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، 1392.