تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط ‌با تأکید بر اقدام شهرداری‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد یار گروه حقوق عمومی، دانشکاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.380690.1356

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط ‌با تأکید بر اقدام شهرداری‌ها است.
مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری است ‌روش تحقیق به ­صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد‏آوری اطلاعات به ­صورت کتاب­خانه‏ ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب­ ها و مقاله­ ها انجام شده است.
یافته­ ها: موضوع مالکیت یکی از مهم­ترین مباحث فقهی و حقوقی است و جایگاه منفعت عمومی با مفاهیمی نظیر خدمت عمومی، رفاه عمومی و آسایش عمومی از موضوعات بسیار مهم مطرح در رابطه با حفظ حقوق عامه است. اما قانون­گذار گاهی برای حفظ مصالح عمومی، حق مالکیت افراد را محدود یا سلب کرده است.
ملاحظات اخلاقی: در همه مراحل تدوین پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری: دیوان عدالت اداری مهم­ترین ارگان تضمین­ کننده سلامت اداری در حوزه حقوق اداری ایران؛ دارای نقش به ­سزایی است. یکی از منابع مهم در این زمینه رویه‌های متخذه در هیئت عمومی این نهاد دادرسی است که موجب ایجاد عدالت در روابط مردم با دولت است و منشأ اتخاذ تصمیمات مناسب در مؤسسات عمومی دولتی و یا عمومی غیر دولتی نیز می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اکبری، علی، جایگاه فقه در حقوق، تهران، انتشارات آرون، 1394.
- اصغری، سیدمحمد، عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی، فصلنامه حقوق، شماره یک، 1388.
- انصاری، ولی ­الله، کلیات حقوق اداری، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، 1381.
- بهشتیان، سیدمحسن، تملک اراضی توسط شهرداری­ ها، تهران، انتشارات مجد،1391.
- بهرامی احمدی، حمید، سوءاستفاده از حق، انتشارات اطلاعات، 1366.
- پروین، خیرالله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1399.
- دلاوری، محمدرضا، نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری، نشروکالت، 1393.
- دهخدا، علی­ اکبر، لغتنامه، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
- راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، انتشارات دراک، 1395.
- شیرزاد، امید، دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، 1392.
- صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، 1372.
- صمدی قوشچی، زیدالله، حقوق شهری، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1387.
- عباسی، بیژن، حقوق اداری، نشر دادگستر، 1389.
- عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزادی­های بنیادین، نشردادگستر، 1395.
- عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، انتشارات جنگل،1394.
- عابدی سراسیا، علیرضا، قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا، پژوهش­نامه متین، 1396.
- فروغی فر، مهران، فهم مفهوم منفعت عمومی در نظام شهرسازی ایران، نشریه دانش شهرسازی، دوره4، 1399.
- قاضی، سید ابوالفضل، بایسته ­های حقوق اساسی، نشرمیزان،1384.
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، 1382.
- کامیار، غلامرضا، حقوق شهری، چاپ اول، انتشارات مجد، 1382.